KOMU POMAGAMY


Fundacja Normalnie zajmuje się inicjowaniem i realizowaniem różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem, osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, uzależnionym, osobom starszym oraz ich rodzinom a także innym osobom potrzebującym wsparcia.

FORMY WSPARCIA:


1. Aktywizacja zawodowa i edukacyjna

Fundacja Normalnie zajmuje się szeroko pojętą pomocą w realizacji celów edukacyjnych i zawodowych, poprzez informowanie o możliwych rozwiązaniach dostępnych na rynku pracy i edukacji, pomoc w doborze szkolenia i realizacje szkoleń, m.in. ze środków projektów unijnych lub krajowych.
Zespół Fundacji Normalnie – doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, prawnicy, terapeuci, psycholodzy - pomagają w wyznaczeniu celu edukacyjnego oraz zawodowego a następnie aktywnie wspierają w osiąganiu tych celów. Poprzez prowadzone działania poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy pomagamy w zdobyciu nowego zawodu oraz podjęciu zatrudnienia uwzględniającego predyspozycje zawodowe danej osoby, jej potrzeby i ograniczenia. Pomagamy w dobrze a także organizujemy szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty a także aktywnie wspieramy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Zobacz nasze projekty - zobacz

 

2. Aktywizacja społeczna

Fundacja Normalnie zajmuje się aktywizacją społeczną, która ma na celu m.in. podniesienie poziomu motywacji w codziennym funkcjonowaniu i własnym rozwoju osobistym i zawodowym, podniesienie pewności w siebie i wiary we własne możliwości. Odbywa się to przy pomocy specjalistów tj. psychologowie, coache, terapeuci, trenerzy i innych niezbędnych ekspertów. Ścieżka wsparcia danej osoby zależy od przyczyn jej problemów w aktywizacji społecznej. Ważne pomocne instrumenty w aktywizacji to m.in.  terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna, warsztaty aktywizacji społecznej, indywidualne i grupowe spotkania z coachem, doradztwo prawne.  
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty aktywizacji zawodowej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Zobacz nasze projekty - zobacz

 

3. Promocja zdrowia

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ. Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.
Dlatego celem Fundacji są również działania z zakresu promocji zdrowia zwiększające kontrolę nad swoim zdrowiem. Poprzez edukację zdrowotną a także prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych zachęcamy do prozdrowotnego stylu życia. Propagujemy prozdrowotne przekonania, postawy i ukierunkowania mające największy wpływ na nasze zdrowie.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty edukacji ekologicznej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty promocji zdrowia zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Zobacz nasze projekty - zobacz

 

4. Edukacja ekologiczna

Życie zgodnie z zasadami ekologii, dbanie o przyrodę, zrozumienie zasad jakimi się kieruje – wszystko to jest niezwykle ważne. Każdy z nas powinien zadbać o naszą planetę, poznać reguły i normy ekologiczne, zgłębić wiedzę przyrodniczą.
Fundacja Normalnie podejmuje następujące aktywności z celu edukacji ekologicznej społeczeństwa:

  • kompleksowe kampanie, programy i projekty dotyczące edukacji ekologicznej skierowane do wszystkich grup wiekowych
  • materiały promocyjne: publikacje, foldery, ulotki, spoty radiowe i filmowe, aplikacje mobilne
  • wydarzenia: festiwale, festyny, pikniki o tematyce ekologicznej
  • warsztaty ekologiczne
  • spektakle i gry miejskie
  • konkursy,
  • ekogadżety, ekologiczne gry edukacyjne

    Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na projekty edukacji ekologicznej zarówno ze środków ogólnopolskich, Unii Europejskiej, jak i lokalnych. Zobacz nasze projekty - zobacz